Fagforbundet Stryn

Fagforeningas forside arkiv

Taushetsplikt

Fagforbundet v/yrkesseksjonane arrangerer ettermiddagskurs i Taushetsplikt, forelesar Johan Peter Øren.

Kurs Diabetes

Fagforbundet Sogn og Fjordane v/yrkesseksjonane Helse- og Sosial, og Kyrkje- kultur og oppvekst arrangerer kurs diabetes 3 stader i fylket.

Kurs med tema "Varsling"

«Varsling» er eit sentralt tema for tida. Det opptek mange, og er aktuelt på veldig mange arbeidsplassar. Det er eit omfattende tema, med grenser mot teieplikt, opplysningsplikt, lojalitet og arbeidsmiljølova. Ordet "varsling" er et såkalla nøkkelord, og gjennom dagen gjer vi dette eit konkret og nærare innhald.

Quality Sogndal hotell onsdag 28.august kl. 18.30

LO Sogn og Fjordane og Fagforbundet Sogn og Fjordane invterer dei politiske partia til debatt med Tema: Arbeidsliv i endring, sosial dumping og privatisering Rekruttering og kompetanseutvikling i Vestland Levedyktige og livskraftige lokalsamfunn i Vestland

Rett person på rett plass lønner seg!

Frå yrkeseksjonane Fagforbundet Sogn og Fjordane

Turnuskurs 3. og 4. september 2019

Målgruppe er tillitsvalde i Fagforbundet som skal godkjenne turnusar ute på arbeidsplassar. Kurset dannar grunnlag for Fagforbundets turnuskur del 2 og 3. Rådgjevar Kompetansesenteret i Bergen er fagleg ansvarleg for dette kurset, med plass til 24 deltakarar

Kurs for personlege assistenter 2.september på Sunnfjord hotell

Kurset gjev deg ein tryggleik i kva som er venta av deg, kva regelverk som påverkar di stemme, medverknad og teieplikt i møtet med andre aktørar i kryssande arbeidsfelt, og korleis du kan vere med på å syte for at samarbeidande helsepersonell og andre i samfunnet forstår kva brukarstyring dreier seg om

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial, Fagakademiet er medarrangør.

Blant årets temaer: Dag 1: • Frivillige i eldreomsorgen – hvordan tilrettelegge for et godt samarbeid? • Hva betyr pårørendeveilederen for deg i det daglige arbeidet? Gjennomgang av pårørendeveilederen • Pleiar.no • NOKLUS, kvalitetssikring i helsetjenesten • Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle Dag 2: • Seminar A - Eldre og sepsis • Seminar B - Erfaringer med musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet • Seminar C - Pårørendes helserisiko. Tabuområder for helsepersonell. Hva må til for at samarbeid og reell involvering av pårørende blir en realitet? Strategi for godt pårørendearbeid – erfaringer så langt.

Kurset er på Nordfjordeid , Førde og Sogndal

Formål:- Sette grenser på ein tydeleg og god måte - Gje slepp på dårleg samvit - Sette den andre i fokus, utan å miste deg sjølv - Sjå og ivareta dine eigne styrker og ressursar

Helsefagarbeider og barne og ungdomsarbeiderfaget arrangert i Stryn 17 april

6 flinke lærlinger frå helsefag deltok. Vinnaren for helsefag vart Norun Eimhjellen frå Gloppen kommune som går vidare til Yrkes- NM i oktober. Gratulerer!